ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 33345 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.